STANDARD SALGSBETINGELSER

Generelt:
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Bravo Marine AS (selger) til kunde (kjøper), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13 mai, 1988 nr. 27.

Levering:
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.

Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende. Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhand eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

Varen/produktet:
Alle opplysninger om produktet er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

Priser:
Alle oppgitte priser er eks. mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc. Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.

Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.

Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper. Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig. Enkeltordre under NOK 1.000, - eks. mva. belastes med et småordretillegg.

Betaling:
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Ved store leveranser faktureres kontraktsummen slik: 50 % av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 50 % ved overlevering av gjenstanden(e). Med store leveranser menes leveranser over NOK 250.000 eks. mva.

Ved forsinkelser som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine betalinger, belastes kjøper kostnader for denne. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

Reklamasjonsrett:
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mnd. etter levering. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet(ene), oppgradering etc. I reklamasjonsperioden forplikter selger seg til a foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted.

Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.

Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på timesatser.

Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.

Reklamasjonsfrist:
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager. Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

Reparasjon:
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper barer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc.

For slike reparasjoner har kjøper en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kjøper. Reklamasjonsretten på reparasjon bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.

Erstatning:
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger.

1.     Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttiggjøre seg utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

2.     Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen (eks mva).

Programvare/datautstyr:
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformal kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programleverandører.

Salgspant:
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

Retur/annullering:
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.

Lovvalg og verneting:
Kontrakten og salgsbetingelser skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende kontrakten skal loses etter norske rettergangsregler. Tvist mellom selger og kjøper skal søkes lost gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en losning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. Rett verneting er selgers verneting (Haugesund).

STANDARD SALGSBETINGELSER

Generelt:
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Bravo Marine AS (selger) til kunde (kjøper), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13 mai, 1988 nr. 27.

Levering:
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.

Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende. Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhand eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

Varen/produktet:
Alle opplysninger om produktet er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

Priser:
Alle oppgitte priser er eks. mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc. Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.

Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.

Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper. Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig. Enkeltordre under NOK 1.000, - eks. mva. belastes med et småordretillegg.

Betaling:
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Ved store leveranser faktureres kontraktsummen slik: 50 % av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 50 % ved overlevering av gjenstanden(e). Med store leveranser menes leveranser over NOK 250.000 eks. mva.

Ved forsinkelser som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine betalinger, belastes kjøper kostnader for denne. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

Reklamasjonsrett:
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mnd. etter levering. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet(ene), oppgradering etc. I reklamasjonsperioden forplikter selger seg til a foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted.

Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.

Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på timesatser.

Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.

Reklamasjonsfrist:
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager. Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

Reparasjon:
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper barer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc.

For slike reparasjoner har kjøper en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kjøper. Reklamasjonsretten på reparasjon bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.

Erstatning:
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger.

1.     Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttiggjøre seg utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

2.     Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen (eks mva).

Programvare/datautstyr:
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformal kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programleverandører.

Salgspant:
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

Retur/annullering:
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.

Lovvalg og verneting:
Kontrakten og salgsbetingelser skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende kontrakten skal loses etter norske rettergangsregler. Tvist mellom selger og kjøper skal søkes lost gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en losning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. Rett verneting er selgers verneting (Haugesund).